مرتضی کاشانی

مرتضی کاشانی

مربی کراسفیت وفیتنس
Since 23 فروردين 1396
Ratings 0:0
Courses 0

Biography

مربی کراس فیت، ای ام اس

 • ریٔیس کمیته کراس فیت کارگران کشور
 • مسیٔول کمیته کراس فیت جزیره کیش
 • ریٔییس انجمن گردشگری ورزشی جزیره ی کیش
 • مسیٔول کمیته مسابقات جزیره ی کیش
 • عضو کمیته فنی و اجرایٔی کراس فیت کل کشور

مدارک مربیگری:

 • مدرک مدرسی کراس فیت کشوری
 • مدرک آمادگی جسمانی درجه سه
 • مدرک کراس فیت از آمریکا
 • مدرک تی آر ایکس از امارات
 • مدرک فانکشنال از امارات
 • مدرک ای ام اس از آلمان

Skills

100%
کراس فیت
100%
آمادگی جسمانی
100%
EMS